1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych.

2. W przypadku artykułów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor i recenzenci artykułu nie znają swoich tożsamości.

4. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktów interesu wynikającego z bezpośrednich relacji osobistych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy zawodowej z autorami.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady dopuszczania lub odrzucania artykułu oraz formularz recenzji są przekazywane recenzentom oraz zamieszczane na stronie internetowej czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku podaje się ich nazwiska na stronie internetowej czasopisma.


 

 

Recenzja naukowa

SYMPOZJUM – półrocznik teologiczny

 

Po zapoznaniu się z treścią artykułu zatytułowanego:

…………………………………………………… ………………………………………….,

który został przedstawiony do publikacji w Sympozjum (rok i numer),

stwierdzam, że:

(zaznaczyć jedną ocenę)

  1. Nadaje się do publikacji bez zmian.
  2. W zasadzie do przyjęcia, ale z poprawkami (proszę podać jakimi).
  3. Można opublikować bez zmian, ale nie wnosi nic szczególnego.
  4. Nie do przyjęcia bez poważnej rewizji, która może sprawić, że tekst byłby do zaakceptowania (proszę podać, co jest nie w porządku i jak poprawić).
  5. Do odrzucenia – nie ma szans realnej rewizji tekstu.
  6. Nadaje się do publikacji w innym czasopiśmie (ewentualna sugestia)

 

Uzasadnienie:

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Artykuł spełnia wymogi formalne i merytoryczne do publikacji w periodyku naukowym. 

Oświadczam, że nie występuje konflikt interesów w odniesieniu do recenzowanej przeze mnie pozycji wydawniczej.

 

 

..................................................                                               ............................................

Miejscowość, data                                                                     czytelny podpis