1. Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach, 32-422 Stadniki 81, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Strony internetowe (dalej: Serwisy): seminarium.scj.pl, sympozjum.scj.pl, wstan.scj.pl, wstan.net  oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

2. Administratorem danych Użytkowników Serwisów jest Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów z siedzibą: 32-422 Stadniki 81, zwane dalej: „Administratorem”.

3. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.

5. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:

• świadczenia usług drogą elektroniczną,

• pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

6. Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach oraz działalnością publikacji seminaryjnych: „Sympozjum”, „Rocznik Seminaryjny” i „Wstań” w galeriach zdjęć oraz filmów.

7. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisów, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

9. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych,

• prawo do usunięcia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• prawo do bycia zapomnianym.

12. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: seminarium(at)scj.pl, lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, 32-422 Stadniki 81 z dopiskiem „ochrona danych osobowych” / „ochrona wizerunku”.