Zasady ogólne

 1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane ani przekazane w tym samym czasie do redakcji innych czasopism.
 2. Objętość artykułu powinna wynosić nie mniej niż 20 000 znaków i nie więcej niż 40 000 znaków (znaki ze spacjami, w przybliżeniu nie więcej niż 20 stron formatu A4 wraz z przypisami i bibliografią.
 3. Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu w języku angielskim (jeśli artykuł został przygotowany w języku innym niż polski – tłumaczenia tytułu na język polski i angielski). Należy dołączyć również streszczenie (ok. 1200 znaków) i słowa kluczowe w języku polskim oraz języku angielskim, jak również krótki biogram autora (ok. 400 znaków – tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, dziedziny zainteresowań, e-mail) oraz adres poczty konwencjonalnej. W streszczeniu winien zostać wskazany problem podjęty w artykule oraz struktura przeprowadzonej w nim analizy.
 4. Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię wszystkich cytowanych pozycji. W przypadku cytatów z dzieł starożytnych należy także podać pełne dane bibliograficzne użytego w artykule współczesnego przekładu.
 5. Recenzje książek powinny wynosić 10 000-12 000 znaków ze spacjami. Redakcja przyjmuje recenzje książek polskojęzycznych – wydanych w ostatnich trzech latach przed publikacją bieżącego numeru „Sympozjum”, lub książek obcojęzycznych – wydanych w ostatnich pięciu latach.
 6. Sprawozdania z konferencji, sympozjów naukowych i zjazdów: 10 000-12 000 znaków ze spacjami lub w formie artykułów.
 7. Terminy nadsyłania materiałów: wydanie wiosenne – do 31 III, wydanie jesienne – do 30 IX.
 8. Autor, przekazując materiał do publikacji, zapewnia o jego oryginalności i posiadaniu do niego wszelkich praw. Poświadcza także, że przesłany tekst nie jest w danym momencie poddawany ewaluacji lub przygotowywany do druku przez innego wydawcę. Autor wyraża także zgodę na bezpłatną publikację nadesłanego materiału w wersji drukowanej i elektronicznej (na stronach internetowych oraz w bazach danych materiałów naukowych) oraz na przechowywanie i udostępnianie tekstu za pomocą nośników danych.
 9. Nadsyłane artykuły podlegają recenzji specjalistów z danej dziedziny i po uzyskaniu aprobaty są dopuszczane do publikacji.
 10. W przypadku przyjęcia tekstu do druku Redakcja zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek w ramach pracy edytorskiej. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
 11. Autorzy opublikowanych artykułów, recenzji oraz sprawozdań otrzymują egzemplarz drukowany „Sympozjum”.

 

 

Przygotowanie tekstów do publikacji

 1. Tekst główny: format Word 97-2007, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, do lewej, bez dzielenia wyrazów, bez tabulatorów, bez pogrubień, można zachować kursywę.
 2. Przypisy: czcionka Times New Roman 10, do lewej, interlinia 1, autor (inicjał imienia i nazwisko) kapitalikami, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania oraz strony standardowym.
 3. Autorzy są proszeni o sprawdzenie, czy tekst spełnia powyższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 4. Przewidywany czas procedowania manuskryptów ok. 60 dni. Redakcja nie pobiera opłat za publikacje tekstów.

 

Materiały do publikacji w „Sympozjum” oraz korespondencję należy kierować na adres:

 

„Sympozjum”

32-422 Stadniki 81

 

lub drogą elektroniczną:

sympozjum(at)scj.pl


Polityka prywatności

Imiona, nazwiska, adresy i inne dane autorów „Sympozjum” używane są wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem naszego pisma. W konsekwencji dane te nie są wykorzystywane do innych celów i nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Przykłady opisów bibliograficznych

 

Bibliografia

Dokumenty Kościoła

II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2006.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, Rzym 2000.

 

Książki

Balter L., Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001.

 

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism

Kijas Z. J., Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. 321-362.

Wroceński J., Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym, „Sympozjum” 2(31) (2016), s. 211-237.

 

Hasło z encyklopedii, słownika

Kudasiewicz J., Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 386-388.

 

Cytowanie stron internetowych

Ołdakowski K., Ulepszona ludzkość, http://www.przegladpowszechny.pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).

 

Przypisy

Dokumenty Kościoła

II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965, 5.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Rzym 2006, 3-4.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus, Rzym 2000, 8.

 

Książki

L. Balter, Eschatologia końca XX w., Siedlce 2001, s. 2-3.

 

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism

Z. J. Kijas, Traktat o Duchu Świętym i łasce, w: E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski (red.), Dogmatyka, t. 4, Warszawa 2007, s. 330.

J. Wroceński, Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym, „Sympozjum” 2(31) (2016), s. 220-221.

 

Hasło z encyklopedii, słownika

J. Kudasiewicz, Paruzja, w: A. Zuberbier (red.), Słownik Teologiczny, Katowice 1998, s. 387-388.

 

Dzieło cytowane wcześniej

L. Balter, Eschatologia…dz. cyt., s. … .

 

Cytowanie stron internetowych

K. Ołdakowski, Ulepszona ludzkość, http://www.przegladpowszechny.pl/2011/01/01/ulepszona-ludzkosc/ (odczyt z dn. 15.01.2011 r.).

 

Używamy skrótów: tenże (kapitaliki); tamże (antykwa); dz. cyt. (kursywa).