Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

The European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus)

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Baza czasopism humanistycznych BazHum (BazHum.pl)

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Baza POL-Index

Index Copernicus (IC)

ICI Journals Master List

CEON Biblioteka Nauki

Google Scholar

Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)

Arianta

Most Wiedzy

 

 

 

 

Półrocznik „Sympozjum” – 5 pkt.