Drodzy Czytelnicy!

Kościół zawsze zabiegał i troszczył się o pokój między narodami, który byłby oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Pół wieku temu, 11 kwietnia 1963 r., ukazała się encyklika Jana XXIII o pokoju Pacem in terris. Jej wyjątkowy charakter wiąże się z ówczesnym kontekstem polityczno-społecznym, w którym coraz bardziej narastało realne zagrożenie pokoju w skali ogólnoświatowej. Głos Kościoła wyrażony ustami Papieża Pokoju zdecydowanie przypomina, iż stosunki między narodami nie mogą opierać się wyłącznie na sile. Prawdziwy pokój, którego ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, może być budowany i utrwalany tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga (por. Pacem in terris, 1).

Waga poruszanego w dokumencie zagadnienia oraz jego szeroka i dogłębna analiza wraz z proponowanymi rozwiązaniami słusznie nadają tej encyklice miano „wielkiej karty pokoju”. Stąd też główne artykuły obecnego wydania naszego półrocznika wiążą się ściśle ze wspomnianym tematem. Warto spojrzeć na kwestię pokoju sięgając do jego źródeł biblijnych, a także przyjrzeć się temu zagadnieniu od strony szeroko omawianej dzisiaj w Kościele nowej ewangelizacji.

Ponawiam zaproszenie do współpracy i proszę o zapoznanie się z warunkami przygotowania nadsyłanych materiałów.