Editorial

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.22.001.15815

 

Temat kolejnego numeru „Sympozjum” – Synodalność w życiu i misji Kościoła – zwraca uwagę na zagadnienie synodalności, które we współczesnym kontekście życia Kościoła jest niezmiernie aktualne i ważne. Przypomina o tym nauczanie papieża Franciszka, a także dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 2018 roku, w którym stwierdzono, że „wszyscy członkowie Kościoła są aktywnymi podmiotami ewangelizacji[1]. Dlatego urzeczywistnienie Kościoła synodalnego jest niezbędnym warunkiem wstępnym dla nowego misyjnego impulsu, który obejmie cały Lud Boży”[2].

Zagadnienie synodalności jest ważne także z punktu widzenia zaangażowania ekumenicznego chrześcijan, „ponieważ stanowi zaproszenie do wspólnego pójścia drogą, która prowadzi do pełnej komunii i ponieważ – jeśli jest właściwie rozumiana – oferuje sposób zrozumienia i doświadczania Kościoła, w którym istnieje miejsce na uzasadnione różnice zgodnie z logiką wzajemnej wymiany darów w świetle prawdy”[3].

Ufamy, że przedstawione w obecnym numerze teksty, ujmujące omawiane zagadnienie interdyscyplinarnie, przyczynią się do pogłębienia właściwego rozumienia synodalności w kontekście misji Kościoła i poszczególnych jego członków. Mam także nadzieję, że będą one inspiracją do wzrostu duchowego życia Kościoła i poszczególnych jego członków.

Dziękuję autorom publikowanych artykułów za ich przygotowanie i zapraszam wszystkich do dalszej współpracy. Czytelnikom życzę zaś owocnej i ciekawej lektury.

 

ks. dr Leszek Poleszak SCJ

redaktor naczelny

 

[1] Por. Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013, 120.

[2] Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, Rzym 2018, 9.

[3] Tamże.