Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof UPJPII Tadeusz Biesaga SDB

Filozof, etyk, bioetyk, teoretyk etyki medycznej, Zastępca Dyrektora Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki. Kieruje Katedrą Bioetyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Rozwija antropologię i etykę personalistyczną Karola Wojtyły i jego uczniów. Korzysta w tym z badań zarówno nad etyką I. Kanta, M. Schelera, D. v. Hildebranda, R. Ingardena jak również nad etyką Arystotelesa i Św. Tomasza z Akwinu. Z punktu widzenia personalizmu realistycznego przeprowadza krytykę utylitaryzmu w etyce ogólnej, w bioetyce i etyce lekarskiej.

W książce Elementy etyki lekarskiej przedstawił zasadnicze podstawy i rozstrzygnięcia normatywne etyki medycznej dotyczące początku, trwania i końca życia ludzkiego. W książce Spór o etykę medyczną zrekonstruował filozoficzne podstawy tej etyki, podał możliwości dalszego rozwoju odnowionej, medycznej etyki hipokratejskiej w jej konfrontacji z utylitaryzmem i kontraktualizmem.

Jest autorem 5 rozpraw naukowych, 140 artykułów oraz redaktorem 5 dzieł zbiorowych. Autorskie pozycje książkowe to: Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, TN KUL, Lublin 1989; Zarys metaetyki, Kraków 1996; Spór o normę moralności, WN PAT, Kraków 1998; Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006 oraz Spór o etykę medyczną. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, Wyd. UPJPII, Kraków 2014.

Jest promotorem 250 prac dyplomowych i magisterskich oraz 7 rozpraw doktorskich. Uczestniczył z referatami w ponad 120 sympozjach naukowych, w tym w 50 konferencjach, sympozjach i kongresach medycznych. Strona domowa: www.biesaga.info