Od redakcji

Temat numeru:

Kościół w służbie pokoju

KS. STANISŁAW HAŁAS SCJ
Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14). Wizja pokoju w Liście do Efezjan

KS. WŁADYSŁAW MAJKOWSKI SCJ
Pokój dobrem wspólnym ludzkości

KS. JANUSZ BURKAT SCJ
Pacem in terris – MAGNA CHARTA POKOJU

RYSZARD ADAM PODGÓRSKI
Antropologiczno-aksjologiczny wymiar encykliki Pacem in terris

KS. WITOLD KAWECKI CSsR
Ład moralny a pokój światowy

KRYSTYNA CZUBA
Media a postawy propokojowe

KS. ANDRZEJ OFFMAŃSKI
Rola katechezy w wychowaniu do pokoju

KS. JÓZEF WROCEŃSKI SCJ
Duszpasterstwo parafialne w służbie pokoju

KS. BRONISŁAW MIERZWIŃSKI
Pojednanie między narodami warunkiem i owocem pokoju. Refl eksje nad dokumentami Kościoła katolickiego Polski i Niemiec oraz Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej

KS. LEON SZOT
Polska pomoc humanitarna w misjach pokojowych i stabilizacyjnych Wojska Polskiego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

KARD. KAROL WOJTYŁA, Kościół w tajemnicy odkupienia.
Interpretacja Vaticanum II, opr. ks. A. Dobrzyński, Rzym 2012, ss. 472
(ks. R. Ptak SCJ)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej
Posoborowe koncepcje teologii katolickiej, Kraków, 28 lutego 2013 roku
(ks. R. Ptak SCJ)