Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Urodzony 5 V 1954 w Lesku; 1973-80 studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (1973-75 przerwane służbą wojskową), zakończone tytułem magistra teologii podstawie pracy Teologia słowa Bożego w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej; 1980 otrzymał święcenia kapłańskie i pracował w parafii Ropczyce, a 1982-84 w parafii Katedralnej w Tarnowie; następnie został skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL, gdzie 1986 uzyskał stopień licencjata na podstawie pracy Eklezjotwórczy charakter słowa Bożego w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej; 1990-92 prowadził wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Katechetycznym w Tarnowie i Nowym Sączu; 1991-92 był dyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej; 1992 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy Wiarygodność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II i został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, od 1996 jako adiunkt w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL; 1994-97 pełnił funkcje ojca duchownego w konwikcie księży studentów KUL; 1997-2004 z ramienia Rady Wydziału Teologii KUL był koordynatorem studiów eksternistycznych dla studentów ze Lwowa, Kołomyi, Łucka, Tarnopola. Do zakresu jego badań naukowych należą: eklezjologia, religijna funkcja języka i teologia kultury, a także wiarygodność współczesnego Kościoła, zwłaszcza w jego funkcji kulturotwórczej w świetle nauki Soboru Watykańskiego II.

Sympozjum rok 2007, nr 1(16) Rok XI

Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego