Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. AP Józef Szymański

W 1982 r. podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Tytuł magistra teologii uzyskał na Wydziale Teologii KUL w 1988 r. 22 maja tegoż roku, przyjął święcenia kapłańskie.

Od 1 lipca wikariusz parafii Chocz, k. Pleszewa, a od 1 lipca 1990 r. wikariusz parafii Godziesze Wielkie, k. Kalisza. Od lipca 1991 r. duszpasterz, katecheta i nauczyciel języka polskiego wśród Rodaków, w Związku Radzieckim (parafia Murafa - obwód winnicki, Ukraina). W następnym roku administrator parafii Żmerynka, przez następne dwa lata (1993-1995) duszpasterz, organizator duszpasterstwa w Kirowogradzie.

Po powrocie z Ukrainy, od roku 1995 doktorant w Instytucie Historii Kościoła KUL. 22 kwietnia 2002 r. uzyskał doktorat na KUL. Tytuł rozprawy Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964, – promotor: ks. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zieliński. Od 1 lutego 2003 r. – adiunkt w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Od 1 marca 2005 r. – do 30 czerwca 2006 r. dyrektor tegoż Instytutu. 19 lutego 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (specjalność historia).

Od 1 października 2016 r. – profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od tomu 25(2004) „Studiów Polonijnych” – członek Komitetu Redakcyjnego, (od tomu 25 do 33) sekretarz i redaktor naczelny (t. 27). Od 2010 r. członek Rady Naukowej "Roczników Kolbuszowskich" Od 2011 r. członek Światowej Rady Badań nad Polonią i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W 2005 r. powołany przez Ministra Skarbu Państwa w skład Rady Pomocy Polakom na Wschodzie. W tymże samym roku powołany również przez Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w skład Rady Naukowo-Programowej Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, na kadencję w l. 2005-2008. W 2009 r. za prace badawcze i wkład w rozwijaniu współpracy międzynarodowej, w popularyzacji kultury naszych wschodnich sąsiadów - laureat Nagrody Honorowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód „Mickiewicz-Puszkin”.

Zainteresowania naukowe obejmują historię XIX i XX w., losy Polaków, dzieje Kościoła katolickiego, dzieje Polonii i duszpasterstwa polonijnego w świecie, biografistykę, edytorstwo źródeł, i leksykografię. Jest autorem ponad 130 publikacji.