Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

Urodził się w 1949 r. w Ostródzie. W latach 1968–1974 odbył studia teologiczne w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie i w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie; 1976–1980 — studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 1980–1983 — studia habilitacyjne w przygotowaniu „doctoratu d‘Etet” na Fakultecie Teologii Katolickiej Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Strasburgu. (Aktualna nazwa Uniwersytetu: Marc Bloch). Stypendysta Rządu Francuskiego; 1975 — magister teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie pracy: Urząd wikariusza kapitulnego (promotor: ks. prof. dr hab. Paweł Pałka); 1980 — doktor teologii dogmatycznej na podstawie pracy: Naród w dziejach zbawienia w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (promotor: ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, recenzenci: ks. bp prof. dr hab. Edward Ozorowski i ks. prof. dr hab. Ludwik Szafrański); 1988 — doktor habilitowany Nauk Teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na podstawie oceny książki pt.: Eucharystia — sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ODISS Warszawa 1988 i dorobku naukowego (recenzenci: ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka i ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek); 2002 — profesor Nauk Teologicznych na podstawie oceny książki: Bóg i człowiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001 i dorobku naukowego (recenzenci: ks. prof. dr hab. Lucjan Balter, ks. bp prof. dr hab. Jan Szlaga i o. prof. dr hab. Tadeusz Dionizy Łukaszuk) i na podstawie dorobku naukowego; 2004 — stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 2000 — kierownik Katedry Teologii Współczesnej — Sekcja Dogmatyczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; od 2007 — kierownik Sekcji Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. 

Jest członkiem „Stowarzyszenia Dogmatyków Polskich”, „Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, Rady Naukowej czasopisma „Teologia i Człowiek”, Półrocznika Wydziału Teologicznego UMK, Polskiego Komitetu doradczego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio. Od 1981 — stały współpracownik Wydawnictwa Naukowego „Peter Lang” w Szwajcarii, głównie jako recenzent prac w zakresie teologii.

Sympozjum rok 2003, nr 2(11) Rok VII

Miłosierdzie jako przymiot Boga