Wersja drukowana - ISSN 2543-5442

Wersja online - e-ISSN 2544-3283

O autorze

ks. dr hab. prof. UŚ Artur Malina

ur. 9.11.1965 r., kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pochodzi z Bierunia Starego. Po maturze w roku akademickim 1984-85 r. odbył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; w latach 1987-1989 odbył studia w Instytucie Teologicznym Św. Pawła w Betlejem-Cremisan; w latach 1989-1991 dalsze studia w WŚSD, zakończone uzyskaniem stopnia magistra teologii na podstawie pracy: Świątynia Jerozolimska w czasach Jezusa. Studium topograficzno-historyczne oparte na danych literatury starożytnej i archeologii. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1991 roku. Od 1992 r. podjął studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Wydziały Nauk Biblijnych oraz Starożytnego Wschodu); w 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk biblijnych na podstawie dysertacji: «Non come gli scribi» (Mc 1,22) Studio del loro ruolo nel Vangelo di Marco.

Od 2001 r. asystent, a od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Biblijnej (Starego i Nowego Testamentu) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. na KUL otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie m.in. rozprawy: Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii. W latach 2001-2009 zastępca redaktora naczelnego Verbum Vitae; w latach 2002-2010 sekretarz redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych; od 2005 redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; współzałożyciel Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli (powstałego w 2008 r. w Rzymie); członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN (kadencje 2007-2010; 2011-2014) oraz zarządów Stowarzyszenia Biblistów Polskich (kadencja 2008-2013) i Dzieła Biblijnego w Polsce (od 2005 r.); ponadto jest członkiem: Society of Biblical Literature i Catholic Biblical Association of America.

Główne zainteresowania badawcze: hermeneutyka biblijna, paterologia i chrystologia biblijna, Ewangelie synoptyczne, Dzieje Apostolskie i List do Hebrajczyków, syryjska tradycja Ewangelii (Diatessaron, Vetus Syra).

Inne zainteresowania m.in.: geografia i przyroda Górnego Śląska oraz Górnej Bawarii.

Sympozjum rok 2010, nr 1(19) Rok XIV

Biblia o nierozerwalności małżeństwa